Ogłoszenie

Zarząd Stowarzyszenia Polskich Energetyków w Lubinie, na podstawie §54 ust. 1 Statutu SPE,
zwołuje Walne Zebranie Członków, w dniu 20 kwietnia 2018 roku o godzinie 15:30,w siedzibie
SM „Przylesie” w Lubinie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 10, sala konferencyjna.


Planowany porządek obrad:
1. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZCz.
2. Stwierdzenie ważności zwołania WZCz.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu za kadencję 2014-2017 – dyskusja.
5. Głosowanie nad absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Wybór Prezesa Zarządu oraz nowych władz i organów statutowych Oddziału.
7. Wybór delegatów Oddziału na WZD SPE.
8. Przyjęcie regulaminu pracy Zarządu.
9. Przyjęcie uchwał.
10.Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał oraz sprawozdania dostępne są do wglądu, w siedzibie Oddziału.