Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2015r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. (Dz.U. z 2015r., poz. 1385) minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2024r. ustalone zostało na kwotę 4242.00 zł.

W związku z powyższym, zgodnie z § 14 ust.1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU i ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022, poz. 1392) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2024 r. będzie wynosić 424.20 zł.

Opłatę za egzamin kwalifikacyjny należy wnieść przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego na konto.

 

Stowarzyszenie Polskich Energetyków poleca usługi :


  1. Przeprowadzanie szkoleń w zakresie prowadzenia eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci grup 1, 2, 3, zgodnie z §14 ust.1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU i ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022, poz. 1392).

  2. Przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie prowadzenia eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci grup 1, 2, 3, w ramach zatwierdzonej przez URE Komisji egzaminacyjnej nr 654.