Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2015r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020r. (Dz.U. z 2015r., poz. 1385) minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2021r. ustalone zostało na kwotę 2800 zł.

W związku z powyższym, zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 828) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2021 r. będzie wynosić 280 zł.

Opłatę za egzamin kwalifikacyjny należy wnieść przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego na konto.

 

Stowarzyszenie Polskich Energetyków poleca usługi :


  1. Przeprowadzanie szkoleń w zakresie prowadzenia eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci grup 1, 2, 3, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828; Dz. U. Nr 129, poz.1184; Dz. U. z 2005 Nr 141, poz.1189).
  2. Przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie prowadzenia eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci grup 1, 2, 3, w ramach zatwierdzonej przez URE Komisji egzaminacyjnej nr 654.