Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2015r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018r. (Dz.U. z 2015r., poz. 1385) minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020r. ustalone zostało na kwotę 2600 zł.

W związku z powyższym, zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 828) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2020 r. będzie wynosić 260 zł.

Opłatę za egzamin kwalifikacyjny należy wnieść przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego na konto.

 

Stowarzyszenie Polskich Energetyków poleca usługi :


  1. Przeprowadzanie szkoleń w zakresie prowadzenia eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci grup 1, 2, 3, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828; Dz. U. Nr 129, poz.1184; Dz. U. z 2005 Nr 141, poz.1189).
  2. Przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie prowadzenia eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci grup 1, 2, 3, w ramach zatwierdzonej przez URE Komisji egzaminacyjnej nr 654.

Ogłoszenie

Zarząd Stowarzyszenia Polskich Energetyków w Lubinie, na podstawie §54 ust. 1 Statutu SPE,
zwołuje Walne Zebranie Członków, w dniu 20 kwietnia 2018 roku o godzinie 15:30,w siedzibie
SM „Przylesie” w Lubinie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 10, sala konferencyjna.


Planowany porządek obrad:
1. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZCz.
2. Stwierdzenie ważności zwołania WZCz.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu za kadencję 2014-2017 – dyskusja.
5. Głosowanie nad absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Wybór Prezesa Zarządu oraz nowych władz i organów statutowych Oddziału.
7. Wybór delegatów Oddziału na WZD SPE.
8. Przyjęcie regulaminu pracy Zarządu.
9. Przyjęcie uchwał.
10.Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał oraz sprawozdania dostępne są do wglądu, w siedzibie Oddziału.